This text is replaced by the Flash movie.

O projekcie


 

Teks polski English version  Zakładamy, że prace nad projektem wpłyną na pogłębianie świadomości własnej tożsamości regionalnej i narodowej, ale również poczucie przynależności do wielkiej rodziny europejskiej, umocnią postawy tolerancji i otwartości wobec obcokrajowców, uświadomią odpowiedzialność za miejsca upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz w pełnym znaczeniu tego słowa rozszerzą horyzonty uczestników.

 

Nasz projekt jest

partnerskim projektem szkół

 

 

Jest to projekt dwustronny, czyli realizowany przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów i koncentruje się na doskonaleniu znajomości języków obcych. Celem takiego projektu jest umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego, jak również doskonalenie znajomości innych języków obcych. Dlatego uczestniczące szkoły nie mogą mieć tego samego głównego języka nauczania (projektu nie mogą realizować np. dwie szkoły z wykładowym językiem polskim).

Projekt zawiera obustronną wymianę klas lub uczniów. Niezbędne jest, aby uczniowie oraz nauczyciele czy opiekunowie odwiedzili szkołę partnerską na minimum dziesięć dni.
Projekt trwa dwa lata, rozpoczął się 1 sierpnia 2009 roku, a skończy się 31 lipca 2011 roku. Należy dodać, ze nasze gimnazjum i partnerska szkoła z Egeru po raz pierwszy składały wniosek do swoich Agencji Narodowych zajmujących się programem Comenius i za pierwszym razem został on zaakceptowany, jest to duży sukces.

Projekt nosi nazwę „Speaking stones”, którą można przetłumaczyć na język polski „kamienie mówią”. Odnosi się to hasło do wspólnej polsko-wegierskiej przeszłości, teraźniejszości, jak i wyznawanych wartości.

Oprócz rozwijania umiejętności posługiwania się językami obcymi projekt kładzie nacisk na poznawanie historii naszych miast, regionów i krajów, a także częste posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz komunikacyjnymi.

W prace nad projektem włączają się wszyscy uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum, poprzez prace na lekcjach, ale także zajęcia pozalekcyjne, jak na przykład opracowywanie prezentacji multimedialnych, wideo-konferencji, opiekę nad grobami żołnierzy węgierskich poległych w czasie I Wojny Światowej w Przemyślu, wyjścia do muzeów. Uczniowie, którzy mają bardzo dobre zachowanie i oceny z języka obcego, będą mogli w czasie rozmowy przed szkolną komisją składająca się z Pani Dyrektor i nauczycieli języka obcego starać się o zakwalifikowanie do grupy, która w czerwcu wyjedzie na dziesięć dni do Egeru, gdzie będzie wykonywać dalsze prace związane z projektem.

Cele naszego projektu są zgodne

z celami programu Comenius

Cele szczegółowe:

- rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej;

- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego;

Cele operacyjne:

- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich, tak, aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;

- zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;

- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) treści, usług, metod uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie.

 

Działania w ramach projektu

 

W ramach projektu przewidziane są regularne kontakty uczestników projektu drogą mailową, poprzez komunikatory np. skype, a także wideokonferencje oraz podczas wymian uczniów w Przemyślu i w Egerze.

Systematyczne i spójne działania przyczynią się do nawiązania szerszej współpracy z rodzicami uczniów, przedstawicielami regionalnych władz oświatowych i samorządowych, lokalnymi instytucjami, organizacjami oraz mediami. Efektem europejskiej współpracy w projektach Comeniusa są tzw. produkty końcowe, czyli udokumentowane rezultaty wspólnie podejmowanych działań.

Naszymi produktami będą:

  • strona internetowa,

  • słowniczek ze zwrotami w języku węgierskim, polskim, angielskim i niemieckim,

  • okolicznościowe kalendarze na rok 2011 i 2012,

  • kronika kontaktów między obiema szkołami,

  • wydawnictwo podsumowujące współpracę w ramach projektu.

 

   


 

 

Korzyści z udziału w projekcie

Dla uczniów:

• aktywizacja uczniów

• atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności

• zwiększona motywacja do nauki języków obcych

• zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerze i sobie samym

Dla nauczycieli:

• doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela

• wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich

Dla szkoły:

• wzbogacanie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły

• realizacja edukacji regionalnej, edukacji europejskiej i edukacji medialnej.


Nasz projekt jest kontynuacją wymiany pomiędzy naszymi szkołami. Odbyliśmy już dwie konferencje, które poświęcone były historii naszych miast oraz ważnym postaciom w historii sportu naszych krajów.

“Speaking Stones”

Hungarian-Polish Common History, Present and Future.

The work within the project will be devoted to three areas:

Common history – The participants of the project will research and demonstrate Hungarian participation in the history of Przemyśl / Poland (e.g. Hungarian involvement in the First World War) and Polish participation in the history of Eger / Hungary (e.g. The Poles in Eger during the Second World War).

Common present – preparing documents of our cooperation based on partnership of our schools and cities (Eger and Przemyśl). The visits of teachers and students in Eger and Przemyśl. Involvement of Hungarian and Polish minorities living in our times in both cities in our partnership.

Common values – focusing on people and ideas highly valued by the both sides (e.g. organizing celebrations in honour of John Paul II and commemorating each others` national celebrations).

We organize a conference every year(2 in a two year term), one in Przemysl or one in Eger, where students can show their findings to each other and also to a committee of experts (Language teachers, history teachers, representatives of local minority government). They prepare around 10 minute presentations in English aided with powerpoint slides on a topic chosen from common Polish Hungarian history or culture. On their next meeting in the other town they work together to prepare booklets, brochures summarizing the previous conference and their findings. They also create a small exhibition in the school to demonstrate other students the topics which they presented during the conferences and also give them an insight into the life of an international partnership through pictures taken during the trips. Students are also supposed to create a webpage that they run and edit together. The topics of the homepage are: common history, Hungarian and Polish celebrations, Polish minority in Eger, Hungarian minority in Przemysl, tourists attractions of our towns, links to our school web pages

Both schools involved in the project will have the same tasks. They will cooperate to decide about the shared actions and to solve the possible problems. The school mobilities will be organized in turns.

Regular contacts by e-mail, computer programs such as e.g. Skype, video-conferences, the mobility of teachers and students.

The publication of information referring to the project will be available on the school website and the website specially designed for the needs of the project.